O: Elektronski sat ugrađen u štednjaku omogućava:
-  Očitavanje tačnog vremena.
-  Buđenje u željeno vreme.
-  Poluautomatsko uključivanje grejne ploče i rerne.
-  Automatsko uključivanje grejne ploče i rerne.
Pomoću elektronskog sata može se programirati poluautomatsko i automatsko uključivanje i isključivanje rerne i ekspresne grejne ploče (sa crvenim krugom). Rerna i grejna ploča mogu se preko sata uključivati zajedno ili pojedinačno. Ostale grejne ploče se ne mogu uključivati preko sata.
O: Gasni štednjak je predviđen za dve vrste gasa (tečni propan-butan i prirodni), ali je fabrički podešen za propan-butan gas. Za korišćenje prirodnog gasa potrebno je montirati odgovarajuće mlaznice na plamenicima koje se isporučuju uz štednjak, uz podešavanje minimalne snage. Prelaz na drugu vrstu gasa mora izvršiti stručno i ovlašćeno lice, u skladu sa našim uputstvom.
O: Povremeno je potrebno izvršiti proveru zaptivenosti priključka i priključnog creva. Ispitivanje zaptivenosti vršiti isključivo sapunicom. Ukoliko je potrebna zamena priključnog creva, koristiti samo atestirana. Za zaptivanje koristiti samo originalne zaptivače nabavljene u servisu. Zaptivači se mogu upotrebiti samo za jednokratno zaptivanje.
O: Ako se u prostoriji oseti karakteristični miris gasa, ili se primeti nepravilnost u radu štednjaka ili gasne instalacije, odmah primeniti sledeće radnje:
-    zatvoriti dovod gasa na instalaciji ili bocu sa gasom,
-    ugasiti otvorenu vatru ili cigarete,
-    ne uključivati električne uređaje i sijalice,
-    otvoriti sve prozore i vrata,                                                                                                                                                                                                                                     -    pozvati ovlašćenog servisera ili distributera gasa,
-    ne koristiti gasni deo štednjaka dok se ne otkloni nastali kvar,
-    ne koristiti otvoreni plamen ili iskru za pronalaženje kvara na štednjaku ili gasnoj instalaciji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

O: U slučaju kvara štednjaka, obratite se najbližem ovlašćenom servisu. Popravka kvarova se po pravilu vrši u prostorijama kupca.
Garancija ne važi za staklo,staklokeramičku ploču i fizička oštećenja nastala nakon kupovine.
Garancija važi od dana kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim  garantnim listom (sa pečatom prodavnice, datumom prodaje i potpisom prodavca) i odsečkom fiskalnog računa.
Kvarove na aparatu Vam možemo otkloniti i van garantnog roka sa originalnim rezervnim delovima na koje takođe dajemo garanciju pod istim uslovima.
O: Kada pregori sijalica za osvetljenje rerne treba isključiti štednjak iz električne instalacije, a zatim u rerni odvijanjem skinuti poklopac sijalice. Posle toga se može zameniti sijalica koja mora biti ista kao ona u štednjaku ( E 14, 220-250 V, 25 W ).
UPOZORENJE : pre zamene sijalice proveriti da li je aparat isključen, kako bi se izbegla mogućnost električnog udara.
O: Garancija na proizvod važi u zakonski definisanom roku.
Pod vremenom garantovanog servisiranja (raniji naziv – vek trajanja) se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, počevši od dana kupovine aparata.
Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa važećim zakonskim propisima.
U slučaju promene modela i dizajna aparata rok za zamenu delova kojima je promenjen dizajn je u zakonskom roku.
Posle ovog roka izmenjene delove obezbeđujemo u novim dizajnima.

O: Serijski broj štednjaka možete videti na zadnjoj strani uputstva i na natpisnoj tablici. Natpisna tablica, na kojoj su date i tehničke karakteristike, nalazi se na desnoj bočnoj lajsni štednjaka (vidi se kad se otvore vrata rerne).
O: Gasna peć je tako konstruisana da obezbeđuje maksimalnu sigurnost u radu.
Sigurnost u radu peći obezbeđuje regulator gasa koji automatski zatvara dovod gasa u peć, kada se plamen na pilotu ugasi iz bilo kog razloga. Ovim regulatorom se termostatski podešava željena temperatura u prostoriji i unapred priprema gas upotrebom odgovarajućih mlaznica i priključka za dovod gasa u regulator.
O: Postavljanje, priključivanje peći na gasnu instalaciju i podešavanje peći mora da obavi odgovarajuće ovlašćeno lice. Posle priključivanja peći na instalaciju, ovlašćeno lice dužno je da proveri i utvrdi zaptivenost instalacionih spojeva, pravilno opterećenje, pravilno sagorevanje, ispravnost dimovodne instalacije i da korisnika peći upozna pravilnim načinom rukovanja.
O: Pri postavljanju peći obavezno ostavite razmak od najmanje 20cm između  strana peći i zidova.Ukoliko je taj razmak manji, zid se mora zaštititi od pregrevanja postavljanjem nekog zaštitnika - obično od aluminijuma.
O: Osnovne razlike između prirodnog gasa i propan – butana ( tečnog naftnog gasa – TNG ) su u nastanku, sastavu i toplotnoj moći. Prirodni gas je nastao u dubini zemlje, raspadanjem organskih materija, dok se propan – butan dobija u rafinerijama pri preradi nafte. Po sastavu, prirodni gas je čisti metan, dok se propan – butan sastoji od mešavine propana i butana. Toplotna moć prirodnog gasa je oko 9 kW/m3, a propan – butana 11-12 kW/kg ( zavisno od mešavine ).
Prednost prirodnog gasa u odnosu na sva ostala goriva je što ima najčistije sagorevanje. Gasne peći Alfa-Plama su predviđene za korišćenje prirodnog gasa, a mogu se podesiti i na propan – butan, na izričit zahtev kupca. Podešavanje na propan – butan mora izvršiti naš servis.
O: Nije obavezno da se sve gasne peći priključuju na dimnjak. Naše peći su urađene kao dve vrste : peći predviđene za priključak na dimnjak i peći koje se ne priključuju na dimnjak - fasadne peći. Fasadne peći sistemom dimovodnih cevi, kroz otvor na spoljnjem zidu, izbacuju produkte sagorevanja u atmosferu i uzimaju vazduh za sagorevanje iz okoline, a ne iz prostorije u kojoj su priključene.
O: Za gasne peći nije potreban priključak na struju, zato što se za paljenje koristi piezo-električni upaljač.
O: Na peć se ne smeju ugrađivati zaporni uređaji koji ometaju nesmetan odvod produkata sagorevanja u dimnjak, kao ni “štediše” i slični uređaji.
O: Peć se čisti samo kad je hladna.
Za čišćenje staklenih površina preporučuje se vlažna krpa. Posle čišćenja peć ne treba uključivati sve dok se staklene površine ne osuše.
Emajlirani, obojeni i hromirani delovi peći čiste se dok su hladni, vlažnim sunđerom. Za hromirane površine ne koristiti sredstva za čišćenje koja nagrizaju metal ili abrazivne materije, metalne krpe i sl. zbog mogućih oštećenja.

O:Ako se u prostoriji koja se greje oseti prisustvo gasa (karakterističan miris ), postupite prema sledećem;
- zatvorite dovod gasa iz glavnog voda,
- ugasite otvorenu vatru ili cigarete,
- ne uključujte električne uređaje i sijalice,
- ne koristite peć dok se ne otkloni nastali kvar,
- ne koristite otvoreni plamen ili iskru za pronalaženje kvara na peći ili gasnoj instalaciji.
- otvorite vrata i prozore, 
- još jednom proverite da li neki od ventila nije ostao otvoren,
- zatvorite brojač (gasni sat ) i pozovite servis ili instalatere.
O: Garancija na proizvod važi u zakonski definisanom roku.
Garancija važi od dana kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim  garantnim listom (sa pečatom prodavnice, datumom prodaje i potpisom prodavca) i isečkom fiskalnog računa.
Kvarove na aparatu Vam možemo otkloniti i van garantnog roka sa originalnim rezervnim delovima na koje takođe dajemo garanciju pod istim uslovima.
 Pod vremenom garantovanog servisiranja (raniji naziv – vek trajanja) se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, počevši od dana kupovine aparata.
Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa važećim zakonskim propisima.
U slučaju promene modela i dizajna aparata rok za zamenu delova kojima je promenjen dizajn je u zakonskom roku.
Posle ovog roka izmenjene delove obezbeđujemo u novim dizajnima.

O: Poštovani, navedeni obrazac možete preuzeti sa linka u nastavku.

O: Obaveštavamo potrošače da pisanu ili usmenu reklamaciju koja se odnosi na kupljen proizvod i pružene servisne usluge, na osnovu člana 56 Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS broj 62/2014), mogu podneti na sledeći način:

- Direktno na prodajnom mestu

- Putem sajta: www.alfaplam.rs

- Putem e-mail adrese [email protected]

- Putem telefona 017/ 7155155

- Putem ulazne pošte na adresu: Alfa Plam AD, ulica Radnička br.1, 17500 Vranje