Glavni meni
SrpskiSrpski

Marketing  > Vesti  > Aukcijska prodaja vozila

 • Aukcijska prodaja vozila

  14. 05. 2018.
  Toyota_94752.jpg
  14. 05. 2018.

  Na osnovu Odluke Generalnog direktora Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje Gorana Kostića br. 592 od 12.04.2018.godine, Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje raspisuje oglas za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja-licitacije, i to:

   

  I              TOYOTA AVENSIS 2.0D, početna cena 420.000,00 RSD + PDV:


   tip: homologacijska oznaka

   godina proizvodnje: 2010. godina

   reg. oznaka VR – 033-HX

   boja: 7B siva svetla metalizirana

   broj šasije: SB1BD76L50E047314

   broj motora: 1AD5549270

   snaga motora: 93

   zapremina motora: 1998

   broj putničkih mesta za sedenje: 5

   

   

   vlasništva Akcionarskog društva Metalna industrija « ALFA-PLAM » Vranje.

   

  II             Motorno vozilo se može pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 – 12,00 sati, u krugu fabrike, uz prethodnu najavu na telefon Dejana Arsića 062/8836817

   

  III            Prodaja će se obavljati po načelu « viđeno – kupljeno » što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka. Ponuđač podnošenjem prijave prihvata uslove licitacije.

   

  IV           Pravo učestvovanja u nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit u visini 10% od utvrđene početne cene vozila.

                  Uplata depozita vrši se na račun broj 275-0020220989194-06, „Societe Generale banka Srbija“ a.d. Beograd

                  Učesnicima koji nisu kupili vozilo uplaćeni depozit se vraća nakon okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

                  Uspešnom ponuđaču uplaćeni depozit biće uračunat u cenu kupoprodajnog ugovora.

   

  V             Pisana ponuda treba da sadrži:

   

  1. Prijavu za učešće na javnom prikupljanju ponuda potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica ponuđača.

   

  - za fizičko lice prijava sadrži: ime, prezime, ime oca, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte i mesto izdavanja, broj telefona

  - za pravno lice prijava sadrži: naziv i sedište, podatke o upisu u registar nadležnog organa, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, telefon, osoba za kontakt

   

  2.dokaz o uplati depozita

   

  VI           Neće se uzeti u razmatranje odnosno odbiće se kao neispravne:

  -          prijave dostavljene po isteku roka određenog za podnošenje ( neblagovremene );

  -          prijave uz koje nije priložena sva tražena dokumentacija

  VII          Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom « PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI VOZILA« putem pošte ili neposrednom predajom Arhivi društva, u ulici Radnička 1, radnim danom od 08:00 – 16:00 časova.

   

  VII          Krajnji rok za dostavljanje prijava je 21.05.2018. godine u 11,00 sati, uključujući i prijave upućene putem pošte, a pristigle do naznačenog datuma i vremena. Prijave se evidentiraju upisivanjem vremena prijema ponude.

                  Nadmetanje će se smatrati punovažnim i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

   

  VIII         Postupak licitacije obaviće Komisija u sastavu:

   

  1. Bobek Babić, predsednik komisije
  2. Marko Stošić, član komisije
  3. Aleksa Spasić, član komisije

   

  Usmeno treće javno nadmetanje-licitacija održaće se u prostorijama ALFA-PLAM a.d. Vranje u Restoranu društvene ishrane, dana 21.05.2018.godine sa početkom u 13,00 časova.

  Nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici. U slučaju da predstavnici ne dostave pisano punomoćje mogu prisustvovati nadmetanju, bez prava učestvovanja u postupku.

   

  IX            Učesniku koji je ponudio najveću cenu, uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu, dok za razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene izabrani kupac dužan je da uplati u skladu i u roku utvrđenim Ugovorom o kupoprodaji vozila.

                  Sve poreze, troškove overe kupoprodajnog ugovora i troškove oko prenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.

                  Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji i izvršenoj uplati kupoprodajne cene Kupac može preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

   

  U Vranju, dana 14.05.2018.godine                                                                                      ALFA-PLAM a.d. Vranje

Nazad